പസ്ത ലസാഞ ( LASAGNA PASTA, white sauce and creamy baked pasta) Italian recipes in malayalam

37 Comments

Leave a Reply
  1. എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഇനി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാല്ലോ

  2. സത്യം പറയാലോ ഈ ഡിഷ്‌ ഒരുപാട് കഴിച്ചട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരും ഇതുവരെ ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല.ഇപ്പോ ഞാനും പഠിച്ചു ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *