ഒരു നാടൻ ഊണ് ||Kerala Lunch Menu #4 ||Anu's Kitchen

35 Comments

Leave a Reply
  1. Hello Anu I just happened to see your cooking channel today and I find your cooking blog very simple easy to understand and you explain so well very softly and slowly I just subscribed your channel now Hope to see more of your lovely recipes Wishing you all the best

  2. ChilArude videos kaananam..paachakathekkaal kooduthal vaachakam aanu..video theerumbol mazha paithu thornnathupole..pinne paachakam nallathaayondu kaanunnatha…pinne ullipuliyil kurachu thengakothu cherthaal nannayirikule..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *